Menu

Soutěž – podmínky

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE S TADYJEMOJE.CZ

„První krok do vlastního“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže „První krok do vlastního” (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Vinohradská

3218/169, P. O. BOX 117, 100 17 Praha 10, Česká republika, IČ: 49241397, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2117 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem soutěže je Boomerang Communication s.r.o., IČ: 26447657, se sídlem Praha 7-Trója, Nad Kazankou 708/37, PSČ 17100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82867 (dále jen „Organizátor“)

2. Termín a umístění soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 12. 3. 2019 00:00:01 do 11. 4. 2019 do 23:59:59 hodin na internetových stránkách provozovaných na doméně www.tadyjemoje.cz.

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky uvedené v čl. 4. těchto pravidel (dále jen „Soutěžící“). Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny nebo budou vyřazeny kdykoli v průběhu nebo i později po ukončení soutěže. Pokud by se tato osoba i přesto stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá právo požadovat výhru.  V takovém případě propadá výhra Pořadateli Soutěže.

4. Podmínky soutěže

Pro účast v soutěži musí soutěžící do soutěžní aplikace přidat fotografii svého bytu, místnosti nebo prostoru, který plánuje nebo by chtěl/a v budoucnu vylepšit a připojit komentář proč. Fotografie nesmí obsahovat vyobrazení osob.

Soutěž bude probíhat na microsite www.tadyjemoje.cz/soutez, na které bude umístěna soutěžní aplikace, do které soutěžící mohou nahrávat své soutěžní příspěvky.

Soutěžící je oprávněn se zúčastnit soutěže s omezeným počtem fotografií s komentářem nahraných do soutěžní aplikace, maximální počet zaslaných fotografií s komentářem je 5 na soutěžícího dle čl. 2 do konce soutěže, tj. do 11. 4. 2019 do 23:59:59 hodin.

Ze všech nahraných fotografií s komentáři vybere odborná porota 5 nejodvážnějších. V případě, že bude v pětici nejodvážnějších fotografie s komentářem jednoho soutěžícího vícekrát, bude ponechána jen jedna z fotografií s komentářem tohoto soutěžícího a na uvolněné místo postoupí další z fotografií s komentářem patřící jinému soutěžícímu. Vyhodnocení proběhne v období od 12. 4. do nejpozději 30. 4. 2019. Rozhodujícím hodnotícím kritériem bude originalita komentáře. Členy odborné poroty určí Pořadatel.

5. Výhry v soutěži

Pořadatel vkládá do soutěže 5 výher – každá výhra obsahuje designové vybavení domácnosti v hodnotě 3000 Kč a 3 hodinovou konzultaci s profesionální interiérovou designerkou Andreou Beranovou. Konzultace proběhne buď osobně v rámci Prahy, nebo případně přes Skype. Výherce si musí termín konzultace rezervovat do 30. 6. 2019.

6. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem poruší pravidla soutěže. O porušení pravidel rozhoduje Pořadatel, a to bez nutnosti své rozhodnutí odůvodnit. Pořadatel může vyloučit i osoby, u nichž má i jen podezření na porušení pravidel soutěže.

Pořadatel a/nebo Organizátor jsou kdykoliv oprávněni vyřadit ze soutěže fotografie a komentáře, které dle jejich rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

7. Vyhlášení výherců a předání výher

Výherci budou vyhlášeni do 6.5.2019 na microsite www.tadyjemoje.cz/soutez

Organizátor kontaktuje výherce pomocí e-mailové zprávy nejpozději do 3. 5. 2019. Způsob a termín předání výher budou domluveny mezi Organizátorem a výherci.

8. Licenční prohlášení

Soutěžící plně odpovídá za to, že je jediným autorem podkladů (text a/nebo fotografie) do Soutěže. Soutěžící vždy ručí za to, že jím vložený materiál neporušuje v žádném ohledu práva třetích osob či není v rozporu s právními předpisy. Za případné porušení práv třetích osob nenese Pořadatel odpovědnost a Soutěžící se zavazuje uhradit veškerou náhradu újmy třetí osobě způsobenou. Takového Soutěžícího je Pořadatel oprávněn ze Soutěže vyloučit.

Zasláním jakéhokoli fotografie a/nebo textu do Soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli nevýhradní licenci k užití díla v neomezeném rozsahu, časovém, územním, množstevním a pro jakýkoli způsob užití. Pořadatel není povinen tuto licenci využít.

Pořadatel je oprávněn dílo (fotografie a/nebo text) upravit či jinak změnit. Pořadatel je oprávněn poskytnout sublicenci, postoupit tuto licenci třetím osobám ve stejném rozsahu, a to bezúplatně a bez dalšího souhlasu Soutěžícího.

9. Další pravidla Soutěže

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Vstupem do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa) pro účely provedení a vyhodnocení Soutěže a pro předání výhry, a to po dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Pořadatel je oprávněn předat tyto osobní údaje Organizátorovi soutěže pro účely provedení a vyhodnocení Soutěže a pro předání výhry.

Pořadatel použije osobní údaje Soutěžícího k ověření, zda Soutěžící splnil podmínky pro zařazení do Soutěže. Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžícího v souladu s Informačním memorandem, které je k dispozici na www.cmss.cz/osobni-udaje

Vstupem do Soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas, že může být kontaktován Pořadatelem za účelem reportáže a zveřejnění na stránkách Pořadatele Tadyjemoje.cz a na Najdetesevevlastnim.cz.

Případné reklamace vad zboží a služeb si zajišťuje sám výherce.

O jakýchkoliv námitkách k průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Pořadatel Soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher.

Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci společností Českomoravská stavební spořitelna, a.s. ani jejich osoby blízké (dle § 22 občanského zákoníku). Zároveň se Soutěže nemohou účastnit zaměstnanci spolupracující agentury – Boomerang Communication s.r.o. a jejich osoby blízké.

10. Závěrečná ustanovení

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna www.tadyjemoje.cz/soutez.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze, dne 1. 2. 2019

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.